ماده 80 چیست ؟

تخفیف سهم بیمه کارفرمایان که به موجب آن کارفرمایان تنها 8 % به عنوان سهم بیمه پرداخت میکنند

مزایای ماده 80

الف- حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (اعطا کمک های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی-مهندسی-تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها
ب-رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آهنا به بنگاههای بزرگ و رقابت پذیر
ج-گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور
د-حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار،کارآفرینی،فنی و حرفه ای و علمی- کاربردی
ه- اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تایید و یا معرفی واحد های وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می نماید، به شرط آنکه واحد ، تازه تاسیس بوده و یا در سالهای قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
و-اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تایید و یا معرفی واحد های وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می نماید،به شرط آنکه واحد ، تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن،کاهش نیروی کار نداشته باشد. تبصره آئین نامه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه،میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. ز- برای استمرار فرصت های شغلی، ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سال های برنامه پنجم تنفیذ می گردد .

آیین‌نامه اجرایی بند « و» ماده ( ۸۰ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند الف- کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی که در ماده (۳) قانون کار و بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی تعریف ‌شده و اداره کارگاهها و مؤسسات موضوع این آیین‌نامه را برعهده دارد . ب ـ نیروی کار جدید کسی که در مراکز خدمات اشتغال و مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی دارای مجوز فعالیت از وزارت کار و امور اجتماعی، به عنوان جوینده کار ثبت‌ نام نموده است . ج ـ کارگاهها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه کارگاههای خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (۴) قانون کار و بند (۳) ماده ( ۲ ) قانون تأمین اجتماعی و یا کارگاههای دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی د ـ صندوق : صندوق تامین اجتماعی . ماده۲ـ کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی، نیروی کار جدید را علاوه بر نیروی کار موجود به کار گمارند، باید مراتب را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام نمایند . ماده۳ـ کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید و حفظ اشتغال کارگاه، مطابق جدول ذیل از تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی [1] بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد . تبصره ـ به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید و افزایش اشتغال در سطح بنگاههای اقتصادی، سالپایه اجرای این آیین‌نامه مبنای تعیین میزان تخفیف اعمالی برای ابتدای سال برخورداری کارفرمایان از تخفیف بیمه‌ای خواهد بود که در ماده۴ـ مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای موضوع بند (ج) ماده (۱) این آیین‌نامه به شرح ذیل تعیین می‌گردد : الف ـ در کارگاههای دایر دارای فهرست بیمه و بازرسی، بیشترین تعداد بیمه‌شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به صندوق (از زمان درخواست بهره‌مندی از مزایای این آیین‌نامه( ب ـ در کارگاههای جدیدالتأسیس که در طول برنامه پنجم توسعه دایر می‌شوند، تعداد کارکنان مندرج در فهرستهای ارسالی کارفرما به صندوق در بازه زمانی مشخص سه‌ماهه و بازرسی انجام ‌شده توسط صندوق هر کدام که بیشتر باشد . تبصره۱ـ کارفرمایانی که به واسطه دریافت تسهیلات اشتغالزایی و موارد مشابه، متعهد به بکارگیری نیروی کار جدید گردند، می‌توانند علاوه بر انجام تعهدات یادشده و در صورت بکارگـیری نیروی کار جدید با رعایت این آیین‌نامه از تخفیفات بیمه‌ای برخوردار گردند . تبصره۲ـ در صورت هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی)، نیروهای قبلی نیز جزو نیروی کار موجود محسوب خواهد شد . تبصره۳ـ نیروی کاری که در طول برنامه چهارم توسعه به مدت پنج سال از معافیتهای بیمه‌ای موضوع ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه برخوردار شده‌اند از شمول این آیین‌نامه خارج می‌باشند . نیروی کاری که کمتر از پنج سال از تخفیفات یادشده بهره‌مند گردیده‌اند، مجموعا تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده (۳) این آیین‌نامه خواهندشد . تبصره۴ـ در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده است در کارگاههای بند (ج) ماده (۱) این آیین‌نامه به کار گمارده شود، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات بیمه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود . ماده۵ ـ اعتبار لازم برای اعمال تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع این آیین‌نامه در قالب بودجه سنواتی با رعایت سقف اعتبارات مصوب قابل اعمال است . تبصره۱ـ صندوق مکلف است به صورت ماهیانه گزارش عملکرد شعب خود در اجرای این آیین‌نامه اعم از تعداد و میزان معافیتهای مربوط را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور جهت تأمین اعتبار اعلام نماید . تبصره۲ـ ادارات کل تأمین اجتماعی مکلفند به صورت ماهیانه آمار تعداد کارفرمایان مشمول و غیرمشمول به همراه آمار جویندگان کار بکار گمارده شده و موضوع این آیین‌نامه را به ادارات کار و امور اجتماعی استانها اعلام نمایند . ماده۶ ـ کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و صندوق تأمین اجتماعی به منظور نظارت بر حسن اجرا، تجزیه و تحلیل و یکسان‌سازی آمار و اطلاعات و تهیه گزارش از میزان اثربخشی اجرای این آیین‌نامه تشکیل می‌شود . ماده۷ـ اگر به هر طریقی برای شعب تأمین اجتماعی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی‌شده خارج از طریق ادارات کار و امور اجتماعی و یا مراکز کاریابی، در واحد موردنظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین‌نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین‌نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان واردشده را از وی مطالبه و وصول نمایند
. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

کاریابی تکاپو به منظور تسهیل در روند ثبت نام افراد در دیگر شهرستانها و شهر شیراز در نظر دارد افراد از طریق ایمیل ثبت نام کند .بنابراین متقاضیان میتوانندکه فرم ثبت نام را دانلود کرده وآن را پر کرده و به ایمیل کاریابی (info@takapookar.ir)ارسال کنند
کاریابی تکاپو در راستای اهداف خود خدمات زیر را انجام میدهد :
1- تامین نیروی انسانی ماهر ونیمه ماهر برای کارفرمایان
2- معرفی فرصتهای شغلی مناسب به کار جویان
3- ثبت نام ماده 80 (قانون تخفیف حق بیمه کارفرمایان)
4-همکاری با سازمان آموزش فنی حرفه ای جهت معرفی به دوره های اموزشی
5- همکاری دو جانبه با کمیته امداد امام خمینی (ره) وسازمان بسیج
موسسه کاریابی تکاپو در سال 1382 با توجه به اهمیت بحث منابع انسانی و نیاز جدی و روزافزون به بانک های اطلاعاتی مدون برای کمک به کارفرمایان در شناسایی و استخدام نیروی کار مورد نیاز و همچنین ا رائه مشاوره به علاقمندان جویای کار تاسیس گردید.با توجه به گستردگی محدوده بازار کار و نیاز به تمرکز در زمینه های مشخص، مشاغل فنی و مهندسی بطور خاص و مشاغل مربوط به پشتیبانی تولید به طور عام به عنوان بازار هدف این موسسه تعیین گردید.موسسه تکاپو با طراحی سیستم پشتیبان تصمیم ( DSS ) تلاش نموده است تا فاصله زمانی بین درخواست وتامین نیرو به حداقل ممکن کاهش یابد. این موسسه تاکنون با شرکت ها و کارخانجات بزرگ و کوچک در سطح استان فارس و پروژه های نصب ، ساخت و راه اندازی در مناطق مختلف استان و همچنین پروژه های جنوب کشور از جمله منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر ،عسلویه، بوشهر و هرمزگان نیز همکاری داشته است