مقررات ثبت نام در موسسه:

هزینه ثبت نام ومشاوره 27 هزار تومان می باشد
مبلغ ثبت نام ، صرفآٌ جهت هزینه ثبت نام میباشد بدیهی است که پس ازثبت نام این مبلغ قابل برگشت 
 نمی باشد .(   لطفاٌ در هنگام ثبت نام دقت کنید )
ثبت نام فقط مخصوص ساکنین شیراز می باشد
مدارک لازم جهت ثبت نام
2 قطعه عکس وشماره کارت ملی
ماده 26 قانون کاریابیها براساس موارد زیر می باشد:
دریافت حق الزحمه کاریابی براساس موارد زیر می باشد:
الف) حق الزحمه   بکار گماری کاریابی برابر پنجاه درصد حداقل دستمزد اعلام شده برای یک ماه  توسط شورای عالی کاردر سال 1394 می باشد
ب) درصورتیکه دستمزد ثابت بکارگمارده شده بیشتر از حداقل دستمزد اعلام شده برای یک ماه  توسط شورای عالی کار باشد 20درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال 1394 به حق الزحمه اضافه خواهد شد تبصره 1: برای قرداد های کمتر از یکسال حق الزحمه براساس بند الف یا ب  به نسبت کارکرد محاسبه خواهد شد
تبصره : درصورت به کا رگماری  متقاضی کار مزد موسسه از کارجو طی دوقسط دریافت می گردد .
براساس( ماده6 ) قانون کاریابیها ی غیردولتی: کارجو می بایستی یک فقره سفته (معادل یک ماه حقوق اداره کار )بعنوان تضمین وتامین لازم در هنگام معرفی دراختیار کاریابی قراردهد
  • درصورت مشغول نشدن کارجو به کارباشرایط زیر ضمانت عودت داده میشود
  • ارئه نامه عدم نیازکارفرمابامهر وامضاء
  • اصل رسید ضمانت
  • ضمانت فقط وفقط به شخص کارجودرصبح روز پنج شنبه برگردانده می شود

تذکر:

کارجو پس ازدریافت معرفی نامه می بایستی به کارفرما مراجعه نماید وفرم معرفی رادرصورت پذیرفته شدن وپذیرفته نشدن با مهروامضاء کارفرما به کاریابی برگردانند درغیر اینصورت ضمانت به آنها بازپرداخت نخواهد شدکاریابی تکاپو به منظور تسهیل در روند ثبت نام افراد در دیگر شهرستانها و شهر شیراز در نظر دارد افراد از طریق ایمیل ثبت نام کند .بنابراین متقاضیان میتوانندکه فرم ثبت نام را دانلود کرده وآن را پر کرده و به ایمیل کاریابی (info@takapookar.ir)ارسال کنند
کاریابی تکاپو در راستای اهداف خود خدمات زیر را انجام میدهد :
1- تامین نیروی انسانی ماهر ونیمه ماهر برای کارفرمایان
2- معرفی فرصتهای شغلی مناسب به کار جویان
3- ثبت نام ماده 80 (قانون تخفیف حق بیمه کارفرمایان)
4-همکاری با سازمان آموزش فنی حرفه ای جهت معرفی به دوره های اموزشی
5- همکاری دو جانبه با کمیته امداد امام خمینی (ره) وسازمان بسیج
موسسه کاریابی تکاپو در سال 1382 با توجه به اهمیت بحث منابع انسانی و نیاز جدی و روزافزون به بانک های اطلاعاتی مدون برای کمک به کارفرمایان در شناسایی و استخدام نیروی کار مورد نیاز و همچنین ا رائه مشاوره به علاقمندان جویای کار تاسیس گردید.با توجه به گستردگی محدوده بازار کار و نیاز به تمرکز در زمینه های مشخص، مشاغل فنی و مهندسی بطور خاص و مشاغل مربوط به پشتیبانی تولید به طور عام به عنوان بازار هدف این موسسه تعیین گردید.موسسه تکاپو با طراحی سیستم پشتیبان تصمیم ( DSS ) تلاش نموده است تا فاصله زمانی بین درخواست وتامین نیرو به حداقل ممکن کاهش یابد. این موسسه تاکنون با شرکت ها و کارخانجات بزرگ و کوچک در سطح استان فارس و پروژه های نصب ، ساخت و راه اندازی در مناطق مختلف استان و همچنین پروژه های جنوب کشور از جمله منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر ،عسلویه، بوشهر و هرمزگان نیز همکاری داشته است